PCB đón nhận Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013

Công ty Cổ phần thông tin tín dụng Việt Nam đón nhận Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013